ในการเข้าชมเว็บไซต์นี้ ผู้เข้าชมเว็บไซต์ยินดีให้มีการเก็บคุกกี้เพื่อวิเคราะห์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางประการของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันชีวิตตามคำสั่งนายทะเบียน

หน้าหลักข้อมูลสำหรับนักลงทุนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันชีวิตตามคำสั่งนายทะเบียน

2565

2564

แบบ ปผช.1 รายปี
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย
ดาวน์โหลด
ประวัติบริษัท
ดาวน์โหลด
นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
ดาวน์โหลด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ดาวน์โหลด
รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย
ดาวน์โหลด
ช่องทางการติดต่อบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน
อ่านเพิ่มเติม
ขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการในการขอรับการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต
ดาวน์โหลด
กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
ดาวน์โหลด
โครงสร้างองค์กรของบริษัท
ดาวน์โหลด
โครงสร้างการจัดการของบริษัท
ดาวน์โหลด
คณะกรรมการชุดย่อย
ดาวน์โหลด
การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร
ดาวน์โหลด
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
ดาวน์โหลด
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร และ การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
ดาวน์โหลด
ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และ มีนัยสำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท
ดาวน์โหลด
มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
ดาวน์โหลด
การลงทุนของบริษัท
ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลด
ความเพียงพอของเงินกองทุน
ดาวน์โหลด
งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
ดาวน์โหลด
แบบ ปผช.1 รายไตรมาส 1
แบบ ปผช.1 รายไตรมาส 2
แบบ ปผช.1 รายไตรมาส 3

2563

แบบ ปผช.1 รายปี
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย
ดาวน์โหลด
ประวัติบริษัท
ดาวน์โหลด
นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
ดาวน์โหลด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ดาวน์โหลด
รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย
ดาวน์โหลด
ช่องทางการติดต่อบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน
อ่านเพิ่มเติม
ขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการในการขอรับการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต
ดาวน์โหลด
กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
ดาวน์โหลด
โครงสร้างองค์กรของบริษัท
ดาวน์โหลด
โครงสร้างการจัดการของบริษัท
ดาวน์โหลด
คณะกรรมการชุดย่อย
ดาวน์โหลด
การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร
ดาวน์โหลด
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
ดาวน์โหลด
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร และ การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
ดาวน์โหลด
ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และ มีนัยสำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท
ดาวน์โหลด
มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
ดาวน์โหลด
การลงทุนของบริษัท
ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลด
ความเพียงพอของเงินกองทุน
ดาวน์โหลด
งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
ดาวน์โหลด
แบบ ปผช.1 รายไตรมาส 1
แบบ ปผช.1 รายไตรมาส 2
แบบ ปผช.1 รายไตรมาส 3

2562

แบบ ปผช.1 รายปี
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย
ดาวน์โหลด
ประวัติบริษัท
ดาวน์โหลด
นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
ดาวน์โหลด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
อ่านเพิ่มเติม
รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย
ดาวน์โหลด
ช่องทางการติดต่อบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน
อ่านเพิ่มเติม
ขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการในการขอรับการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต
ดาวน์โหลด
กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
ดาวน์โหลด
โครงสร้างองค์กรของบริษัท
ดาวน์โหลด
โครงสร้างการจัดการของบริษัท
ดาวน์โหลด
คณะกรรมการชุดย่อย
ดาวน์โหลด
การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร
ดาวน์โหลด
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
ดาวน์โหลด
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร และ การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
ดาวน์โหลด
ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และ มีนัยสำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท
ดาวน์โหลด
มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
ดาวน์โหลด
การลงทุนของบริษัท
ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลด
ความเพียงพอของเงินกองทุน
ดาวน์โหลด
งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
ดาวน์โหลด
แบบ ปผช.1 รายไตรมาส 1
แบบ ปผช.1 รายไตรมาส 2
แบบ ปผช.1 รายไตรมาส 3

2561

แบบ ปผช.1 รายปี
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย
ดาวน์โหลด
ประวัติบริษัท
ดาวน์โหลด
นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
ดาวน์โหลด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
อ่านเพิ่มเติม
รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย
ดาวน์โหลด
ช่องทางการติดต่อบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน
อ่านเพิ่มเติม
ขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการในการขอรับการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต
ดาวน์โหลด
กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
ดาวน์โหลด
โครงสร้างองค์กรของบริษัท
ดาวน์โหลด
โครงสร้างการจัดการของบริษัท
ดาวน์โหลด
คณะกรรมการชุดย่อย
ดาวน์โหลด
การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร
ดาวน์โหลด
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
ดาวน์โหลด
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร และ การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
ดาวน์โหลด
ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และ มีนัยสำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท
ดาวน์โหลด
มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
ดาวน์โหลด
การลงทุนของบริษัท
ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลด
ความเพียงพอของเงินกองทุน
ดาวน์โหลด
ความเพียงพอของเงินกองทุน งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
ดาวน์โหลด
แบบ ปผช.1 รายไตรมาส 1
แบบ ปผช.1 รายไตรมาส 2
แบบ ปผช.1 รายไตรมาส 3

2560

แบบ ปผช.1 รายปี
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย
ดาวน์โหลด
ประวัติบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
อ่านเพิ่มเติม
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
อ่านเพิ่มเติม
รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย
ดาวน์โหลด
ช่องทางการติดต่อบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน
อ่านเพิ่มเติม
ขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการในการขอรับการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต
ดาวน์โหลด
กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
ดาวน์โหลด
โครงสร้างองค์กรของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
โครงสร้างการจัดการของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
คณะกรรมการชุดย่อย
อ่านเพิ่มเติม
การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร
ดาวน์โหลด
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
ดาวน์โหลด
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร และ การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
ดาวน์โหลด
ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และ มีนัยสำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท
ดาวน์โหลด
มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
ดาวน์โหลด
การลงทุนของบริษัท
ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลด
ความเพียงพอของเงินกองทุน
ดาวน์โหลด
ความเพียงพอของเงินกองทุน งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
อ่านเพิ่มเติม