การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันชีวิตตามคำสั่งนายทะเบียน
2562
2561
แบบ ปผช.1 รายปี
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย
ประวัติบริษัท
นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย
ช่องทางการติดต่อบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการในการขอรับการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต
กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
โครงสร้างองค์กรของบริษัท
โครงสร้างการจัดการของบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อย
การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร และ การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และ มีนัยสำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท
มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
การลงทุนของบริษัท
ผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ความเพียงพอของเงินกองทุน
งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
แบบ ปผช.1 รายไตรมาส 1
แบบ ปผช.1 รายไตรมาส 2
แบบ ปผช.1 รายไตรมาส 3
2560
แบบ ปผช.1 รายปี
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย
ประวัติบริษัท
นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย
ช่องทางการติดต่อบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการในการขอรับการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต
กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
โครงสร้างองค์กรของบริษัท
โครงสร้างการจัดการของบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อย
การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร และ การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และ มีนัยสำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท
มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
การลงทุนของบริษัท
ผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ความเพียงพอของเงินกองทุน
งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว